نام اختصاری آزمایش

U.acid

روش اندازه گیری

فتومتريک

نام های دیگر

اورات سرم، UA

نوع نمونه

سرم، پلاسماي هپارينه، پلاسماي EDTA، ادرار، مايعات بدن

حجم نمونه

١ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

٠.٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

از آب کردن مجدد خودداري شود.

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز، ليپميک، ايکتريک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٥ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ناشتايي ، از Salicylates چند روز قبل استفاده نشود.

تفسیر بالینی

در بررسي توليد بيش از حد اورات و خطر تشکيل سنگ هاي کليوي، شناسايي نقايص ژنتيکي، ارزيابي متابوليسم اسيد اوريک در نقرس و نارسايي کليه کاربرد دارد.

مقادیر مرجع

آقایان

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

۳٫۶ – ۸٫۲
بانوان

بازه سنی : از ۰ سال تا ۱۵۰ سال

۲٫۳ – ۶٫۱
احتیاط ها
اسيد اوريک بالا تشخيص نقرس را برقرار نکرده و در طي يک حمله حاد نقرس نيز ممکن است سطح اسيد اوريک طبيعي باشد.
منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش

١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری

١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش

٨٠٠٤٢٥

تعرفه بخش خصوصی

١٤٥٩٠٠