نام اختصاری آزمایش

U.Pr.Ep

روش اندازه گیری

Capillary elect

نام های دیگر

Urine Protein Ellectrophoresis

نوع نمونه

ادرار ۲۴ ساعته و رندوم

حجم نمونه

٢٠ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

١٠ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

نوع و حجم ادرار ۲۴ ساعته (در صورتیکه نمونه از ادرار ۲۴ ساعته باشد) نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود.

راهنمای جمع آوری نمونه

فريز دفريز نشود.

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار، شرح حال بيمار

معیار رد نمونه

“حجم کم ، هموليز ”

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

ندارد

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

١ ماه

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

به مورد خاصي اشاره نشده.

تفسیر بالینی

بررسي گاموپاتي منو کلونال

مقادیر مرجع

احتیاط ها
به علت حساسيت ناکافي اين روش -ممکن است زنجيره هاي سبک پاتولوژي رديابي نشوند/قدم بعدي – الکتروفورز ايمونوفيکساسيون مي باشد
منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش

۱۰ الی ۱۴ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
۱۰ الی ۱۴ روز

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش

٨٠٠٧٤٠

تعرفه بخش خصوصی

١٥١٦٥٠٠