نام اختصاری آزمایش

U.protein

روش اندازه گیری

نام های دیگر

U.protein

نوع نمونه

ادرار ٢٤ ساعته و رتدوم

حجم نمونه

۱۰ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

۵ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

حجم کم نمونه

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٥ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی

مقدار اوره براي تعيين کارکرد کليه بخصوص همراه با کراتينين سرم بکار مي رود. افزايش اوره در بيماري هاي حاد و مزمن کليوي اتفاق مي افتد. تعيين سطح اوره براي پيگيري هموليز و ساير درمان ها مفيد است.

مقادیر مرجع

آقایان

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۲ ماه

۱۷ – ۴۳

بازه سنی : از ۱۳ ماه تا ۳ سال

۱۱ – ۳۶

بازه سنی : از ۴ سال تا ۱۳ سال

۱۵ – ۳۶

بازه سنی : از ۱۴ سال تا ۲۱ سال

۱۸ – ۴۵

بازه سنی : از ۲۲ سال تا ۵۲ سال

۱۹ – ۴۴

بازه سنی : از ۵۳ سال تا ۱۵۰ سال

۱۸ – ۵۵
بانوان

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۲ ماه

۱۷ – ۴۳

بازه سنی : از ۱۳ ماه تا ۳ سال

۱۱ – ۳۶

بازه سنی : از ۴ سال تا ۱۳ سال

۱۵ – ۳۶

بازه سنی : از ۱۴ سال تا ۱۹ سال

۱۸ – ۴۵

بازه سنی : از ۲۰ سال تا ۵۰ سال

۱۵ – ۴۰

بازه سنی : از ۵۱ سال تا ۱۵۰ سال

۲۱ – ۴۳
احتیاط ها
معمولا براي کارکرد گلومرولي کراتي نين اختصاصي تر است ولي ممکن است در ابتداي بعضي انواع بيماري هاي کليوي حساسيت کمتري داشته باشد.
منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش

١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری

١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش

تعرفه بخش خصوصی