نام اختصاری آزمایش

U.Su.Ch.

روش اندازه گیری

TLC

نام های دیگر

نوع نمونه

ادرار رتدوم

حجم نمونه

٢٠ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

١٠ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٤ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

١ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی

بررسي قند هايي که در ادرار دفع مي شود از قبيل گلوکز، گالاکتوز، مالتوز، فارکتوز

مقادیر مرجع

احتیاط ها
منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش

سه شنبه

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش

٨٠٠٧٩٥

تعرفه بخش خصوصی

١٤٦٧١٢٠