نام اختصاری آزمایش

Vaginal.D.S & Culture

روش اندازه گیری

نام های دیگر

نوع نمونه

نمونه از ترشحات واژن

حجم نمونه

کمترین حجم نمونه

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی

مقادیر مرجع

احتیاط ها
مصرف آنتی بیوتیک تا سه روز قبل از نمونه برداری در نتیجه آزمایش تاثیر دارد
منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
٢ تا ٤ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش

٨٠٤٤٢٥ – ٨٠٤٠٤٠

تعرفه بخش خصوصی