نام اختصاری آزمایش

Val.Na

روش اندازه گیری

HPLC

نام های دیگر

دي پروپيل استيک اسيد، Leptilan، Valporate Sodium و  دپاکین

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه

١.٥ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

١ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز/ ايکتريک / ليپيميک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

v روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی

اسيدوالپروئيک در دمان بسياري از انواع تشنج ها از جمله تونيک – کلونيک جنراليزه ، پارشيال ، پارشيال کمپلکس ، ميوکلونيک ، آتونيک و مختلط مفيد است . در پايش براي ظرفيت بيمار ، effcacy و سميت احتمالي کاربرد دارد

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

۵۰ – ۱۰۰
احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
٢ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش

٨٠٠٨٤٠

تعرفه بخش خصوصی

١٨٧٢٢٣٠