نام اختصاری آزمایش
VDRL

روش اندازه گیری

آگلوتيناسيون

نام های دیگر

Venereal Disease Research Laboratory, VDRL

نوع نمونه

سرم، مايعات بدن،CSF

حجم نمونه

١ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

٠.٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

فريز دفريز نشود.

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز، ايکتريک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٧ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی

سفليس يک بيماري منتقله از راه جنسي است . از تست هاي سرولوژيک غيرترپونمايي براي غربالگري استفاده مي شود ولي مي توانند در مرحله مقدماتي بيماري منفي شوند . يک تست VDRL مثبت در مايع مغزي نخاعي براي تشخيص نوروسيفليس قابل قبول خواهد بود. از تست VDRL روي نمونه CSF براي تشخيص نوروسيفليس استفاده مي شود .

مقادیر مرجعبازه سنی :

احتیاط ها
نتايج مثبت کاذب ممکن است در سن رشد، حاملگي، مالاريا، مونوکلئوز عفوني، همراه با آنتي بادي هاي آنتي کارديوليپين ، هپاتيت عفوني، جذام، بروسلوز، بيماري هاي بافت همبند، پنوموني آتي پيکال، تيفوس و ساير موارد هم ديده شود.
منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش

٨٠٢٨٢٥

تعرفه بخش خصوصی

١٥٨٩٨٠