نام اختصاری آزمایش

Vit.A

روش اندازه گیری

HPLC

نام های دیگر

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه

١ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

٠.٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

سريع جداسازي شود.

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز – ايکتريک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٧ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

اشتايي، در لوله سرد وتيره گرفته شود. ٢٤ ساعت قبل از الکل استفاده نشود قبل از نمونه گيري.

تفسیر بالینی

منظور از ويتامين A ، رتينوئيدهايي هستند که فعاليت بيولوژيکي رتينول را دارند . ويتامين A يک ويتامين محلول در چربي ضروري است که براي حفظ تماميت سلول هاي اپي تليال مورد نياز بوده و نقش مهمي در چرخه بينايي دارد. تشخيص افتراقي هيپروتيامينور A که ممکن است شامل سميت نيز باشد.

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ سال تا ۱۵۰ سال

۱ – ۶ yrs. : 0.2 – 0.4
۷ -۱۲ yrs. : 0.26- 0.49
۱۳-۱۹yrs. : 0.26-0.72
> ۱۹ yrs. : 0.3 – 0.8
احتیاط ها
بواسطه کنترل هموستاتيکي که کبد اعمال مي کند، سطوح سرم با ذخيره کبدي مرتبط نيستند.
منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
٢ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری

١ روز پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش

٨٠١٢٤٠

تعرفه بخش خصوصی

١٤٦٦٤٤٠