نام اختصاری آزمایش

Vit B12

روش اندازه گیری

ECLA

نام های دیگر

UBBC

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه

١ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

٠.٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

فريز دفريز نشود.

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز، ايکتريک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٢ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

١ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی

در تشخيص افتراقي پلي سايتمي ورا از پلي سايتمي هاي ثانويه و نسبي ، ارزيابي کم خوني ماکروسيتيک / مگالوبلاستيک ، تشخيص فقدان مادرزادي ترانس کوبالامين II يا کوبالوفيلين کاربرد دارد.

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

۱۸۷ – ۸۸۳
احتیاط ها
در حاملگي و مصرف هورمون هاي ضد بارداري افزايش مي بابد.
منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری

۲ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش

٨٠١١٣٠

تعرفه بخش خصوصی

١١٥٩٠٨٠