نام اختصاری آزمایش

Vit.C

روش اندازه گیری

شيميايي

نام های دیگر

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه

١ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

٠.٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

نمونه در لوله تاريک منتقل شود

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز – ايکتريک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

١ ساعت

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٢ هفته

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی

اندازه گيري و ارزيابي سطح Vit C(اسيد اسکوربيک)در سرم يا پلاسما

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

< 0.3 significant deficiency 0.3-0.6 insufficient intake > ۰٫۶ sufficient intake
۰٫۶-۲٫۰ normal range
احتیاط ها
١. عدم رعايت شرايط صحيح جمع آوري و نگهداري نمونه ، ٢.عدم رعايت شرايط صحيح نگهداري محلولها و کيت، ٣. خرابي تجهيزات و نداشتن تاريخ کاليبراسيون معتبر
منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری

١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش

٨٠١١١٠

تعرفه بخش خصوصی

١٩٦٧٥٠