نام اختصاری آزمایش

Vit D3

روش اندازه گیری

HPLC / CLA

نام های دیگر

کوله کلسيفرول

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه

١.٥ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

١ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز، ايکتريک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

١ روز

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٧ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

١ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نمونه ناشتا توصيه مي شود اما لازم نيست.

تفسیر بالینی

از ٢٥ OH Vit D بايد جهت تعيين کفايت تغذيه اي استفاده شود استفاده از ٢٥ OH Vit D به ١,٢٥ OH Vit D مفيد است . چنين حالتي در ساکوئيدوز ، بيماري خراش گربه و بعضي لنفوم ها اتفاق مي افتد.

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

Deficient : < 20
Insufficient : 20 – 29
Sufficient : 30 – 100
Potential Intoxication : > 100
احتیاط ها
منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری

۲ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش

۸۰۱۵۱۰

تعرفه بخش خصوصی

٨٤٤٥٠٠