نام اختصاری آزمایش

VLDL

روش اندازه گیری

محاسبه اي

نام های دیگر

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه

١ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

٠.٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز، لخته، يخ زده، ضد انعقاد نامناسب

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٥ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ سال تا ۱۵۰ سال

Up to 40
احتیاط ها
منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری

١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش

تعرفه بخش خصوصی