نام اختصاری آزمایش

VZV-M

روش اندازه گیری

Elisa

نام های دیگر

VZV، ويروس واريسلا- زوستر

نوع نمونه

سرم ، مايعات بدن ، مايع نخاع

حجم نمونه

١ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

٠.٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز/ ايکتريک / ليپيميک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

v روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی

در تشخیص بيماري ايجاد شده توسط VZV يعني آبله مرغان و زونا کمک مي کند.

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

Negative : < 0.9 Borderline : 0.9 - 1.1 Positive : > 1.1
احتیاط ها
روش کشت سريع فقط VZV يا HSV را رديابي خواهد کرد، در نتيجه کشت منفي ساير عفونت هاي ويروسي را رد نخواهد کرد.

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری

تا ١ روز پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش

٨٠٣١٠٦

تعرفه بخش خصوصی

٨٩١٩٧٠