نام اختصاری آزمایش

VZV PCR

روش اندازه گیری

PCR

نام های دیگر

نوع نمونه

CSF، CBC EDTA، سرم ، بافت، سواب هاي واژينال، مايع آمنيوتيک، ادرار، پلاسماي EDTA

حجم نمونه

بافت : ٥mg / ساير :٢ml

کمترین حجم نمونه

بافت : ٥mg / ساير :١ml

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

با سانتريفوژ يخچالدار جداسازي شود.

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز/ ايکتريک / ليپيميک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

ساير : ٨ ساعت

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

بافت : ٣ روز / ساير : ٣ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

بافت : ٣ ماه / ساير : ٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی

تشخيص عامل عفوني ويروس ورسلا زوستر

مقادیر مرجع

احتیاط ها
١. تمامي عوامل و موادي که منجر به مهار واکنش PCR مي شوند
٢.استفاده از دستکش لاتکس پودر دار،
٣.استفاده از مواد و يا کيت که در شرايط مناسب نگهداري نشده باشد يا تاريخ مصرف آن گذشته باشد.
منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش

١٠ تا ١٤ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١ ماه

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش

تعرفه بخش خصوصی

٧٤١٩٠٠٠