نام اختصاری آزمایش

WES

روش اندازه گیری

نام های دیگر

نوع نمونه

۴ عدد ویال CBC. (EDTA دار. حتماً تا خط نشانه پرشود)

حجم نمونه

کمترین حجم نمونه

نیازهای همراه نمونه

تکمیل فرم عمومی ژنتیک

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار، شماره ملی و پرونده پزشکی بیمار

معیار رد نمونه

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی

مقادیر مرجع

احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
٣ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از گزارش جواب ، ٧ روز

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش

تعرفه بخش خصوصی

۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰