نام اختصاری آزمایش

Widal

روش اندازه گیری

آگلوتيناسيون

نام های دیگر

Widal agg. test

نوع نمونه

سرم، مايعات بدن

حجم نمونه

٢ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

١ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

۷ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

۳ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی

هدف از انجام اين آزمايش شناسايي آنتي بادي سالمونلا تايفي در خون است. در اين روش آنتي ژن سالمونلا تايفي در معرض آنتي بادي هاي موجود در خون بيمار مبتلا به حصبه قرار داده شده.

مقادیر مرجع

احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری
١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٠٨١٠

تعرفه بخش خصوصی
٢٥٢٤٥٠