نام اختصاری آزمایش

Wound..D.C&S

روش اندازه گیری

Aerobic&An.

نام های دیگر

نوع نمونه

ترشحات زخم

حجم نمونه

کمترین حجم نمونه

نیازهای همراه نمونه

نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

آزمایش در روز جمع آوری نمونه باید انجام شود.

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

از مصرف آنتی بیوتیک اجتناب گردد.

تفسیر بالینی

مقادیر مرجع

احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
٣ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از گزارش جواب ، ٧ روز

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٤٠٣٥

تعرفه بخش خصوصی
٢٩٩٩٢٠