نام اختصاری آزمایش

Wright

روش اندازه گیری

آگلوتيناسيون

نام های دیگر

Wright agg. test

نوع نمونه

سرم، مايعات بدن، CSF

حجم نمونه

١ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

٠.٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

۷ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

۳ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی

تشخيص اگلوتيناسيون در لوله

مقادیر مرجع

< 1/80 : Neg 1/80 - 1/160 : Pos(Subacute/Chronic) > ۱/۱۶۰ : Pos(Likely acute)

احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری
١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٢٨٣٠

تعرفه بخش خصوصی
٢٢٦١٨٠