نام اختصاری آزمایش

Zinc

روش اندازه گیری

Photometric

نام های دیگر

زینک، روی و Zn

نوع نمونه

سرم، مايعات بدن، ادرار ٢٤ ساعته و رندوم

حجم نمونه

سرم ومايعات:١ ميلي ليتر//ادرار:٢٠ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

سرم و مايعات:٠/٥ ميلي ليتر//ادرار:١٠ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

ندارد

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

۷ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

۳ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی

تعیین میزان زینک در خون بیمار می باشد

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

Men : 72.6 – 127
women : 70 – 114
Children : 63.8 – 110
New born : 49.5 – 99.7
احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری
١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٠٨١٠

تعرفه بخش خصوصی
٢٥٢٤٥٠